Bibelen er Guds ord

16. November 2015

Bibelen forteller oss hvordan Gud har kommunisert med menneskeheten fra Skapelsen til Frelserens komme. Jesus Kristus ikke bare meddelte Guds tale, men han var selve Ordet. Apostelen Johannes sier det slik: I begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Alt er blitt til ved ham, og uten ham er ikke noe blitt til av alt som er blitt til. I ham var liv, og livet var menneskenes lys, det sanne lys som opplyser hvert menneske.

Hebreerbrevets forfatter skriver: Etter at Gud i fordums tid, mange ganger og på mange måter hadde talt til fedrene gjennom profetene, har han nå i disse siste dager alt til oss ved Sønnen. Ham har han innsatt som arving til alle ting. Ved ham har han også skapt verden. Han er avglansen av Guds herlighet og avbildet av hans vesen, og han bærer alle ting ved sin krafts ord. Etter at han hadde fullført renselsen fra våre synder, satte han seg ved Majestetens høyre hånd i det høye.

8

Bibelen skal ikke bare leses, men studeres. Innholdet skal ikke bare forkynnes, deles eller prates om. Guds ord skal tilegnes og være som maten er for kroppen. Maten tygger vi. Den svelges og fordøyes. Jesus sa, når han ble fristet av djevelen i ørkenen: Menneske lever ikke av brød alene, men av hvert Guds ord. (Lukas 4: 4)
Guds ord er levende og virksomt og skarpere enn noe tveegget sverd. Det trenger gjennom til ånd, sjel og kropp og plasserer tankene i rett forhold til Gud (1. Tess. 4: 12).

Paulus skriver i Romerbrevet: Ordet (Kristus) er deg nær, i din munn og i ditt hjerte. Det er troens ord det som vi forkynner. For dersom du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud oppvakte ham fra de døde, da skal du bli frelst (reddet, hjulpet og utfridd). Med hjertet tror en til rettferdighet, og med munnen bekjenner en til frelse. Hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Men hvordan kan de påkalle en som de ikke er kommet til tro på. Og hvordan kan de tro på en som de ikke har hørt om. Og hvordan kan de høre uten at det er noen som forkynner? Så kommer da troen av forkynnelsen som en hører, og forkynnelsen som en hører kommer ved KRISTI ORD.

Gud talte og det skjedde. Han bød og det sto der (salme 33).

Bibelens første vers lyder slik: «I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. Jorden var uformet og tom, og mørket lå over dypets overflate. Og Guds Ånd svevde over vannflaten. Da sa Gud: Bli lys! Og det ble lys. Gud sa: La oss gjøre mennesker i vårt bilde, etter vår lignelse. De skal ha råderett over fiskene i havet, over fuglene i luften og over feet, over hele jorden, og over kryp som rører seg på jorden. Så skapte Gud mennesker i sitt bilde. I Guds bilde skapte han dem. Til mann og kvinne skapte han dem. Gud velsignet dem og sa: Vær fruktbare og bli mange. Fyll opp jorden og legg den under dere.

Første Mosebok 2: Dette er historien (slekt, generasjon, ætter) om himmelen og jorden da de ble skapt. På den tid (heb. den gang) da Gud Herren gjorde jord og himmel.

Å tro på skaperens Gud er fundamentalt for å tro på Kristus. De første kristne ba samstemmig til Gud, når de ble truet med død og fengsel: « Herre, du som har gjort himmelen og jorden og havet og alt som i dem er. Hold øye med fiendens trusler og gi dine tjenere å tale ditt ord med all frimodighet idet du rekker din hånd ut til helbredelse og tegn og under ved din hellige tjener Jesu navn».

Bibelen er verdens eldste «historiebok». Det er den eneste historieboken som forteller hvordan verden ble skapt. Guds tanker, hans skapermakt, hans eksistens og herlighet er vanskelig for mennesker å oppfatte. Det er vel grunnen til at profetene måtte bruke bilder som kunne oppfattes av datidens tanker og kultur. Det er lite tjenlig for oss å vite hvor lang tid Gud brukte til å skape jord, himmel og hav. Det vesentlige er at vi tror på Bibelens Gud, den eneste sanne Gud. I Bibelen finner vi et unikt slektregister gjennom 4000 år, fra Adam til Kristus. Vår tidsregning dokumenterer når Kristus kom til jorden. Det blir stadfestet millioner ganger hver dag ved at årstallet skrives. Hvert menneske har det også med i sitt personnummer.

Skaperverket viser Guds eksistens. Ingen har noen unnskyldning for ikke å tro på Gud. Ved å se skaperverket får vi tro. Den naturlige virkelighet består av to sfærer: Det vi alle kan oppleve med våre sanser, det vi kan ta og føle på – og den metafysiske (mentale) sfære som er moral, bevissthet, tanker, verdier og religiøs tro.

Vitenskapen i dag bortforklarer Gud med naturalisme. Vitenskapelige fakta er rasjonelle og objektive, men naturalismen bygger på verdier som er subjektive og er et produkt av tradisjon som forandres fort og over tid – alt er relativt, sant for noen, usant for andre.

Skapelsen. Forskere ved Den europeiske romfartsorganisasjon (ESA) har funnet ut at universet startet med et brak for ca. 13,8 milliarder år siden. Verdensrommet er enormt, og jordas størrelse er mindre enn et punktum i verdens største bok. Det er eksempelvis plass til 1,3 millioner jordkloder i sola, og det finnes stjerner som er større enn den som gir varme her hos oss.

Å tro på Gud er ikke det samme som å kjenne Gud. Vi lærer Gud å kjenne når vi tar imot hans Ånd. Paulus skriver i Romerbrevet kapittel 2: Hvem blant menneskene kjenner de ting som hører mennesket til uten menneskets ånd som er i han? Slik er det heller ingen som kjenner til de ting som hører Gud til, uten Guds Ånd. Vi som tror, har fått den Ånd som er fra Gud, for at vi skal kjenne de ting som av nåde er blitt gitt oss av Gud. Gud har åpenbart det for oss ved sin Ånd. For Ånden ransaker alle ting også dybdene i Gud. Vi taler Guds visdom, i hemmelighet, den skjulte visdom som Gud før tidenes begynnelse bestemte til vår herlighet. Den visdom som ingen av herskerne i denne tidsalder har kjent. For hadde de kjent den, hadde de ikke korsfestet herlighetens Herre. Men som profeten Jesaja har skrevet: Det øyet ikke har sett og det øre ikke har hørt, det som heller ikke kom opp i menneskets hjerte, det som Gud har forberedt for dem som elsker ham.

Når vi taler om disse ting kan det ikke oppfattes av vår menneskelige tanke og fornuft. Det sjeliske (tanke, vilje, følelser) menneske kan ikke oppfatte noe som hører Guds Ånd til. Det er bare den som har Kristi sinn og Ånd som kan skjønne den åndelige dimensjon.

Gud ble kjent da Jesus kom til denne jorda. Verdens største begivenhet.

Da døperen Johannes ble født ble hans far, presten Sakarias, fylt med Den Hellige Ånd og sa: Lovet være Herren, Israels Gud, fordi han så til sitt folk og forløste det. Han oppreiste for oss et frelsens horn i sin tjener Davids hus, slik han fra gammel tid av har talt ved sine hellige profeters munn- en frelse fra våre fiender og fra alle deres hånd som hater oss, for å gjøre miskunn mot våre fedre, og komme sin hellige pakt i hu, Det løftet han ga Abraham vår far med ed, om å fri oss fra våre fienders hånd og gi oss å tjene ham uten frykt i hellighet og rettferd for hans åsyn alle våre dager. Gud lot soloppgang fra det høye gjeste oss, for å lyse for dem som sitter i mørke og dødsskygge, for å styre våre føtter inn på fredens vei. (Luk. 2 )

Kong David sang profetisk i salme 19: Himmelen forteller Guds ære, hvelvingen forkynner hans henders verk. Den ene dag lar sin tale strømme fram til den andre, og den ene natt forkynner den andre sin kunnskap. Det er ikke tale, det lyder ingen ord, deres røst høres ikke. Men deres målesnor er gått ut over hele jorden, deres ord til jorderikes ende. I dem har han reist et telt for solen. Den er lik en brudgom som kommer ut av sitt kammer, den gleder seg som en helt til å løpe sin bane. Fra himmelens ende går den ut, og til dens ende gjør den sitt omløp.

Denne salme skildrer, slik jeg ser det, Frelsere som kom til jord som en soloppgang. Salmisten sammenligner Jesus med solen, hva solen føler når den står oppi øst, og relaterer til at Frelseren har den samme glede. Hvor stor er denne gleden? Den er som når en brudgom kommer ut av sitt kammer og får se sin pyntede brud. Paulus buker noe av det samme uttrykk hva gjelder ord. «Har de da ikke fått høre? Jo visst! Over hele jorden har deres røst nådd ut, og deres ord til jorderiks ender». Det kan kanskje forståes på den måte at ved å se solen betyr for jorden, slik betyr Frelseren for menneskeheten. De skal ikke behøve å sitte i mørke. Jesus sa om seg selv: Jeg er verdens lys. Den som tror på meg skal ikke vandre i mørket, men ha livsens lys.

«SOLOPPGANG FRA DET HØYE» heter maleriet som Herren ga meg inspirasjon til å male.

11

Jeg kan vitne og si at jeg opplever Jesus som mitt evige lys hver dag. I hans lys ser jeg lys. Det er ikke mørke i mitt indre. Jesus sin nåde, rettferdighet og kjærlighet fascinerer meg. Jeg kan ikke alltid bruke ord i min tilbedelse, men mitt hjerte har en holdning av tilbedelse, uansett hva som møter meg i livet av godt og ondt. Jeg ikke bare tilber, jeg er en tilbeder. I tilbedelse ser vi inn i Guds herlighet- noe av den herlighet som vi skal se i Himmelen. Gud har gjort denne dimensjon tilgjengelig for alle mennesker i verden.

Bibelen sier: Alt har Gud gjort vakkert i sin tid. Også evigheten har han lagt ned i deres hjerte. (Forkynneren 3: 11). Den enbårne Sønn som er i Faderens favn, han har forklart ham (Joh ev 1: 18). Jesus sa: Dette er det evige liv at de kjenner deg den eneste sanne Gud og han du utsendte Jesus Kristus.

Den herlighet som Gud ga Jesus, den samme herlighet vil han gi oss. Gud vil gi oss visdoms og kunnskaps ånd til åpenbaring om hvem han er. Ingen ting er mer betydningsfullt enn å kjenne Gud. I Efeserbrevet leser vi at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens Far vil gi oss visdoms og åpenbarings Ånd, til kunnskap om seg, og gi våre hjerter opplyste øyne så vi kan forstå hvilket håp vi er kalt til, hvor rik på herlighet hans arv er blant de hellige og hvor overveldende stor hans makt er for oss som tror.

Moses, Profetene og Salmene prøvde å skildre Gud i ord, bilder og metafor, men det ble bare skygger i forhold til det sanne gudsbilde. Bare Jesus Kristus var det sanne bildet av Gud, slik det står så klart i Hebreerbrevets første kapittel: « Gud, han som i tidligere tider mange ganger og på mange måter talte til fedrene ved profetene. Han har i disse siste dager talt til oss ved Sønnen, som han har innsatt som arving til alle ting. Ved ham har han også skapt hele verden. Han er avglansen av hans herlighet og avbildet av hans vesen. Og han holder alle ting oppe ved sin krafts ord. Da han hadde gjort renselse for våre synder, satte han seg ved majestetens høyre hånd i der høye.» Jesus ikke bare formidlet ord fra Gud: Han var Ordet. En av Jesu apostler, Johannes, skriver slik i sitt evangelium: «I begynnelse var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Alt ble til ved ham, og uten ham ble ingen ting til av det som ble til. Han var i verden, og verden ble til ved ham, og verden kjente ham ikke. Han kom til sine egne, og hans egne tok ikke imot ham.

Men alle dem som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, dem som tror på hans navn. De er født, ikke av kjøtt og blod, ikke av menneskers vilje, men av Gud. Og Ordet ble menneske og tok bolig iblant oss, og vi så hans herlighet, den herlighet som den enbårne har fra Faderen, full av nåde og sannhet.

Jesus sa en gang til Nikodemus: Vi taler om det vi vet og vitner om det vi har sett, og dere tar ikke imot vårt vitnesbyrd. Når dere ikke tror når jeg har talt til dere om det jordiske, hvordan skal dere da tro når jeg taler til dere om det himmelske. Ingen har steget opp til Himmelen bortsett fra han som kom ned fra Himmelen, det er Menneskesønnen, som er i Himmelen. På samme måte som Moses løftet slangen opp i ørkenen, slik skal også Menneskesønnen bli løftet opp for at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Jesus henviste her til at han skulle bli løftet opp på korset for å sone menneskenes synd, skyld og dom.

Korset, Jesu Kristi forsoningsverk, er en dårskap for de som ikke tror, men for oss som tror er det en Guds kraft til frelse. Alle som tror på Jesu Kristi død og oppstandelse blir født på ny. De er ren og rettferdig for Gud. De blir fylt av Den Hellige Ånd og lever et liv i Gud.

Helene Thorsell

Categories
Lev livet i Gud